Ảnh ngẫu nhiên

Hinh_anh014.jpg 3P3MS11DfT7WQP85l5KD.jpg NHAN_j.jpg 12b1.jpg P240711_1556_.jpg Hj1.jpg Hj.jpg Ca19f5cc6e244c0fb1b0c51f61a3c31c_.jpg Cats_.jpg 56dfe312659e4820a3561add9d04253e_1.jpg 9d9e216fa9bf4452ae523aad840445e7.jpeg Image_0001.jpg P170611_2032.jpg Bd5f1dd3955a49488e2b85cf18e0cd0f.jpeg 93be49f654cd454aa1932875faff701e.jpeg 8fbc89510dd44b998ea2492794716fb9.jpeg Thu_trang.jpg Photo1603.jpg P301010_2047_01.jpg 629d7a5eb96f433eb05541e2f6c5c924.jpeg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Lê Thị Pha.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tổ toán THPT Lê Thị Pha
  Người gửi: Trần Hòa Bình
  Ngày gửi: 14h:13' 25-03-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 1210
  Số lượt thích: 0 người
  LUẬT CHƠI:
  Lớp chia làm 5 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt chọn 1 câu hỏi và có 20s suy nghĩ trả lời.
  + Nếu trả lời đúng được 10 điểm
  + Nếu trả lời sai, các đội khác được quyền bổ sung (ưu tiên cho đội nhanh nhất), trả lời đúng được 10 điểm và đội đang trong lượt lựa chọn sẽ bị trừ 5 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm.
  Đặc biệt: Nếu đội nào trả lời được từ chìa khóa thì sẽ được 20 điểm nhưng chưa kết thúc phần 1
  1
  2
  3
  4
  5
  KỶ NIỆM
  10 NĂM
  THÀNH LẬP
  TRƯỜNG
  LÊ THỊ PHA
  1998 – 2008
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  LUẬT CHƠI:
  Mỗi đội sẽ có thời gian là 5 phút để ghi caùc caâu ca dao ,tuïc ngöõ noùi veà truyeàn thoáng toâ sö troïng ñaïo vaøo giaáy ,daùn leân baûng
  THANG ĐIỂM: Nội Dung: 10 điểm

  Tìm một số câu ca dao ,tục ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo
  Luật chơi: (thang điểm:10điểm)
  Thảo luật trong thời gian 2`
  -Đội nào nhanh nhất trả lời
  -Mỗi tổ cử đại diện lên trình bày nội dung mà tổ đã thảo luận
  -Các tổ khác đóng góp ý kiến và cho điểm

  Câu hỏi 2)Theo bạn hiếu học có những biểu hiện cụ thể nào?
  Câu hỏi 1)Theo bạn thế nào là truyền thống hiếu học?
  Câu hỏi 4)Theo bạn học sinh phải học như thế nào mới là hiếu học?
  Câu hỏi 3)Theo bạn hiếu học có giới hạn độ tuổi Không?Tại sao?
  Trả lời :Truyền thống hiếu học là 1 truyền thống có từ rất lâu đời của con người Việt Nam,nó thể hiện tinh thần ham học hỏi,luôn muốn vượt qua những khó khăn để chinh phục những đỉnh tri thức
  Trả lời : Hiếu học có những biểu hiện như tinh thần ham học hỏi,luôn muốn vượt qua những khó khăn,
  Trả lời: Hiếu học không giới hạn tuổi. Vì .
  Trả lời: Hiếu học phải chuyên cần,tự học,học thầy,học bạn,luôn cố gắng hết sức mình để học tập tốt,vượt qua khó khăn để không phụ công ơn của cha mẹ và các thầy cô giáo

  LUẬT CHƠI:
  Lớp chia làm 5 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt chọn 1 câu hỏi và có 20s suy nghĩ trả lời.
  + Nếu trả lời đúng được 10 điểm
  + Nếu trả lời sai, các đội khác được quyền bổ sung (ưu tiên cho đội nhanh nhất), trả lời đúng được 5 điểm
  Đặc biệt: Nếu đội nào trả lời được từ chìa khóa thì sẽ được 20 điểm nhưng sai trừ 10 điểm.
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Tìm hiểu về một số tấm gương
  hiếu học của Việt Nam
  1
  2
  3
  4
  5
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Câu 1:Baøi haùt noùi veà tình caûm cuûa hoïc sinh ñoái vôùi thaày coâ?
  Câu 2:Ñaây laø tình caûm cuûa hoïc sinh ñoái vôùi thaày coâ?
  Câu 3:Hoïc sinh muoán coù keát quaû toát caàn phaûi coù ñöùc tính naøy?
  Câu 4:Moät bieåu hieän cuûa truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo?
  Câu 5:Ñieàu quan troïng nhaát cuûa hoïc sinh tröôùc khi leân lôùp ?
  Câu 1: OÂng laø ai?. Ngöôøi coù nhieàu lôøi saám döï ñoaùn caùc söï kieän vaø ñöôïc goïi laø Traïng Trình
  Câu 2: Löông theá vinh khi coøn beù ñaõ bieát laáy nöôùc ñoå vaøo gieáng ñeå nhaët qua boùng böôûi maø sau naøy ñoùng goùp trong toaùn hoïc.OÂng ñaõ ñöôïc ngöôøi ta goïi teân laø gì?
  Câu 3: Ngöôøi töøng baét ñoâm ñoám cho vaøo quaû tröùng ñeå laøm ñeøn saùng hoïc moãi ñeâm?
  Câu 4: Traïng nguyeân nhoû tuoåi nhaát nöôùc ta coù teân laø gì?
  Câu 5: Ngöôøi coù coâng giuùp vua caân voi ,xaây töôøng,coù taøi veà kieán truùc ?
  Câu 1: OÂng laø ai?. Ngöôøi coù nhieàu lôøi saám döï ñoaùn caùc söï kieän vaø ñöôïc goïi laø Traïng Trình
  Câu 2: Löông theá vinh khi coøn beù ñaõ bieát laáy nöôùc ñoå vaøo gieáng ñeå nhaët qua boùng böôûi maø sau naøy ñoùng goùp trong toaùn hoïc.OÂng ñaõ ñöôïc ngöôøi ta goïi teân laø gì?
  Câu 3: Ngöôøi töøng baét ñoâm ñoám cho vaøo quaû tröùng ñeå laøm ñeøn saùng hoïc moãi ñeâm?
  Câu 4: Traïng nguyeân nhoû tuoåi nhaát nöôùc ta coù teân laø gì?
  Câu 5: Ngöôøi coù coâng giuùp vua caân voi ,xaây töôøng,coù taøi veà kieán truùc ?
  Câu 1:Baøi haùt noùi veà tình caûm cuûa hoïc sinh ñoái vôùi thaày coâ?
  Câu 2:Ñaây laø tình caûm cuûa hoïc sinh ñoái vôùi thaày coâ?
  Câu 3:Hoïc sinh muoán coù keát quaû toát caàn phaûi coù ñöùc tính naøy?
  Câu 4:Moät bieåu hieän cuûa truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo?
  Câu 5:Ñieàu quan troïng nhaát cuûa hoïc sinh tröôùc khi leân lôùp ?
  Avatar
  em thắc mắc là tại sao gửi bài lên dạng powerpoin toàn bị lỗi ko à, mặc dù em làm đúng thao tác & máy em cũng ko có vi rut....:( là sao?
   
  Gửi ý kiến